Spanielien MEJÄ­ mestaruuskoe-säännöt

Hyväksytty Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:ssä 11.01.2011

Voimassa 01.01.2012 alkaen

1.              Kokeen tarkoitus

Kokeen tarkoitus on valita Suomen Spanieliliiton jälkimestari. Kilpailu käydään metsästyskoirien

jäljestämiskokeen voittajaluokassa.

2.              Osallistumisoikeus

Kokeeseen saavat osallistua Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistysten jäsenten FCI:n roturyhmään 8.2

ja 8.3 kuuluvat koirat. Todistus jäsenyydestä on liitettävä ilmoittautumiseen. Muilta osin sovelletaan

metsästyskoirien jäljestämiskokeen sääntöjä.

Kokeeseen valitaan kuusi (6) koiraa kodassa 4. määritellyn valintamenettelyn mukaan sekä edellisen

vuoden mestari.

3.              Lohkojako

Suomen Spanieliliitto ry:een kuuluvat jäsenyhdistykset jaetaan kuuteen eri lohkoon (lohkot 1 – 6).

Jokaiseen lohkoon kuuluvat jäsenyhdistykset määrittelee Suomen Spanieliliitto ry:n MEJÄ­toimikunta

(toimikunnan puuttuessa lohkojaon määrittelee Suomen Spanieliliitto ry:n hallitus). Kussakin lohkossa

nimetään henkilö lohkovastaavaksi, joka vastaa koirien valinnasta ja mahdollisesta karsintakokeen

järjestämisestä.  Lohkovastaavan valitsevat lohkon jäsenyhdistykset ja ilmoittavat hänen nimensä Suomen

Spanieliliitto ry:n MEJÄ­toimikunnalle (toimikunnan puuttuessa ilmoitetaan Suomen Spanieliliitto ry:n

hallitukselle).

4.              Valintamenettely

Kukin lohko valitsee mestaruuskokeeseen edustajansa ja mahdolliset varakoirat. Varakoiria valitaan

vähintään kaksi (2) kappaletta.

Näissä säännöissä koiran haltijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka luona koira pysyvästi asuu. Koiran haltija

voi edustaa vain yhtä SSL:n jäsenyhdistystä, jonka jäsen (varsinainen, nuoriso­, ainais­ tai perhejäsen) hän

on. Haltijan kuuluessa useampaan kuin yhteen jäsenyhdistykseen, hän saa itse valita, mitä niistä edustaa.

Haltija ilmoittaa koiransa siihen lohkoon, johon hänen edustamansa yhdistys kuuluu. Ilmoitus tulee tehdä

kirjallisesti lohkovastaavalle viimeistään 14 päivää ennen mestaruuskoetta.

Valinnan lohkon edustajasta tekee lohkovastaavan nimeämä valitsijahenkilö. Valinta suoritetaan kolmen

parhaan voittajaluokasta saavutetun tuloksen yhteenlasketun pistemäärän perusteella. Jos tämän jälkeen on

tasatuloksia, neljäs tulos ratkaisee. Jos tilanne on vielä tasan, lohkon edustaja ratkaistaan arpomalla. Jos

lohkon edustaja valitaan arpomalla, on koirien haltijoilla oikeus olla läsnä arvonnassa.

Mikäli jostakin lohkosta ei tule yhtään ilmoittautumista, kokeeseen valitaan muiden lohkojen varakoirista

se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä. Koetuloksiksi hyväksytään edellisen

rotujärjestömestaruuskokeen jälkeen saavutetut voittajaluokan tulokset.

Lohkon koirat voidaan valita myös karsintakokeen avulla. Karsintakokeen koirat valitaan yllä olevan

menettelytavan mukaisesti. Mestaruuskokeen varakoiraa valittaessa karsintakokeen tulos voidaan laskea

yhdeksi kokeeksi.

4.1.1  Karsintakoe

Koe on järjestettävä viimeistään 14 päivää ennen mestaruuskoetta. Eri pyynnöstä Suomen Spanieliliitto

ry:n MEJÄ­toimikunnalta tai Suomen Spanieliliitto ry:n hallitukselta koe voidaan järjestää myös

myöhemmin.

Jos lohkon jäsenyhdistykset valitsevat edustajansa karsintakokeen perusteella, on päätös karsintakokeen

järjestämisestä oltava yksimielinen. Muussa tapauksessa koirat valitaan tulosten perusteella yllä olevan

menettelyn mukaisesti.

Karsintakokeen paras koira osallistuu mestaruuskokeeseen. Varakoirat valitaan seuraavista

tulosjärjestyksessä. Varakoirien pisteiden ollessa tasan, arpa ratkaisee järjestyksen.

Karsintakokeessa kilpaillaan metsästyskoirien jäljestämiskokeen voittajaluokassa.

4.1.2              Osallistujamäärän täyttäminen varakoirilla

Jos jokin lohko ei lähetä edustajaa mestaruuskokeeseen tai edellisen vuoden mestari ei osallistu, täytetään

vapaat paikat varakoirista seuraavasti:

­ Edellisen vuoden mestarin jäädessä pois, valitaan sen tilalle varakoira siitä lohkosta, jota se edusti

mestariksi tullessaan.

­ Mikäli jostakin lohkosta ei tule yhtään ilmoittautumista, kokeeseen valitaan muiden lohkojen varakoirista

se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä.

­ Mikäli jonkin lohkon edustaja estyy osallistumasta kokeeseen, valitaan sen tilalle ko. lohkon varakoira.

Mikäli varakoiraa/koiria ei ole ko. lohkosta ilmoitettu lainkaan, valitaan kokeeseen muiden lohkojen

varakoirista se, jolla on paras yhteenlaskettu pistemäärä.

­ Varakoirien pisteiden ollessa tasan, arpa ratkaisee järjestyksen.

4.1.3              Ilmoittautuminen mestaruuskokeeseen

Lohko ilmoittaa edustajansa sekä ensimmäisen ja toisen varakoiransa mestaruuskokeen järjestäjälle

viimeistään 12 päivää ennen mestaruuskoetta. Valintaperusteet (ts. varakoirien saavuttamat pisteet)

ilmoitetaan myös mahdollisten varakoirien valintaa varten.

5.              Erimielisyydet

Mikäli mestaruuskokeeseen osallistumaan oikeutettujen koirien valinnasta syntyy erimielisyyttä,

päätöksistä voi valittaa Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n hallitukselle, jolla on ylin

päätäntävalta asiassa.

6.              Järjestävä yhdistys

Kukin lohko järjestää mestaruuskokeen vuorollaan järjestyksessä lohko 1 – lohko 6. Ellei vuorossa oleva

lohko koetta pysty järjestämään, vuoro siirtyy seuraavalle lohkolle, mutta tästä on ilmoitettava

viimeistään edeltävässä mestaruuskokeessa.

7.              Tuomarit

Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n MEJÄ­toimikunta tai hallitus valitsee

mestaruuskokeen ylituomarin ja hänen varatuomarinsa, joka on seuraavan vuoden ylituomari.

8.              Muutokset sääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin ja ohjeisiin valmistelee Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n

MEJÄ­toimikunta (toimikunnan puuttuessa jäsenyhdistys voi tehdä muutosesityksen), joka esittää

hyväksymänsä muutokset Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry:n hallitukselle

vahvistettavaksi.