Suomen Spanieliliitto ry.

Spanielien rodunomaisten kokeiden kollegio

Harrastajille ja kyseisten koemuotojen tuomarikunnalle tiedoksi

Kennelliitto kutsui keväällä koolle eri spanielirotujärjestöjen edustajat keskustelemaan mahdollisesta spanielien ja muiden ylösajavien rotujen rodunomaisten kokeiden hallinnoinnin siirrosta. Tähän saakkahan kokeita ja niiden sääntöjä on hallinnoinut Suomen Spanieliliitto ry (SSL). Ajan saatossa kyseisestä rotujärjestöstä ovat kuitenkin lähteneet omiksi rotujärjestöikseen Amerikancockerspanielit ry , Springerspanielit ry , Vesikoirat ry , Cockerspanielit ry ja Suomen Lagottoklubi ry eli rotujärjestöjä on jo kuusi. Tämän seurauksena rodunomaisten kokeiden hallinnointi haluttiin SKL:n toimesta jakaa kyseisten rotujärjestöjen kesken. Mallina aloituksessa käytettiin jo toimivia eri rotujärjestöjen kollegioita. Kollegio on eri rotujärjestöjen yhteinen yhteistyöelin, joka tulee käsittelemään rodunomaisia kokeita (=taipumuskokeet (SPA) ja metsästyskokeet (SPME)) koskevia asioita ja tekemään esityksiä mahdollisiksi muutoksiksi. Rotujärjestöille jää päätösvalta tehtyjen esitysten hyväksymisessä.

Asian tiimoilta on kyseisten rotujärjestöjen valitsemat edustajat kokoontuneet kesän ja syksyn aikaan useampaan kertaa ja luonnostelleet ”Spanielien rodunomaisten kokeiden kollegion toimintaohjeen”, joka on eri rotujärjestöjen hallituksissa hyväksytty. Lopullinen päätös viedään vielä rotujärjestöjen yleiskokouksiin. Alkuun mukana oli viisi rotujärjestöä (Lagotot eivät mukana), mutta Amerikancockerspanielit ry ja Vesikoirat ry jättäytyivät omalla päätöksellään pois muodostettavasta kollegiosta. Osallistumisoikeus rodunomaisiin kokeisiin tietysti säilyy kuten aiemminkin, huolimatta kollegiosta pois jättäytymisestä. Myös jatkossa kaikilla roturyhmiin 8.2 ja 8.3 kuuluvilla roduilla on osallistumisoikeus.

Mukana tulevassa kollegiossa ovat rotujärjestöistä Suomen Spanieliliitto ry, Springerspanielit ry ja Cockerspanielit ry. Kollegioon perustetaan kaksi jaostoa: taipumuskoejaosto (SPA) ja metsästyskoejaosto (SPME). Kumpaankin jaostoon valitaan rotujärjestöjen hallitusten toimesta edustajat, kaksi edustajaa / rotujärjestö. Tavoitteena on ollut saada kollegio aloittamaan työskentelynsä 1.1.2018 alkaen.

Liitteenä rotujärjestöjen hallitusten hyväksymä kollegion toimintaohje.

 

SPANIELIEN RODUNOMAISTEN KOKEIDEN KOLLEGION TOIMINTAOHJE

Hyväksytty Kennelliiton Koe- ja kilpailutoimikunnassa x.x.XXXX. Voimassa XX.XX.XX alkaen  

 1. YLEISTÄ

SPA/SPME-kollegio on spanielien ja ylösajavien koirien rotujärjestöjen alainen toimikunta, joka valmistelee ja päättää sille kuuluvista SPA/SPME-asioista ja johon rotujärjestöt valitsevat edustajansa vuosittain.

Kollegiossa on kaksi jaostoa: SPA-jaosto ja SPME-jaosto.

Kollegion tarkoitus on huolehtia SPA- ja SPME-kokeisiin liittyvästä rotujärjestöjen välisestä koordinoinnista sekä harrastuksen kehittämisestä ja kehittymisestä kaikki harrastajat ja heidän tarpeensa huomioiden.

2.KOKOONPANO JA VALINTA

Rotujärjestöt, joilla on äänivaltainen edustus kollegiossa, ovat Cockerspanielit ry, Springerspanielit ry ja Suomen Spanieliliitto ry. Kollegiossa on kaksi jaostoa, SPA ja SPME. Jaostot työskentelevät pääasiassa itsenäisesti omien lajiensa parissa.

Kukin rotujärjestö nimeää kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen kollegion molempiin jaostoihin kalenterivuoden kestäväksi toimikaudeksi. (Muut rotujärjestöt, joiden roduilla on oikeus osallistua kokeisiin, valitsevat halutessaan kollegioon yhden yhteisen edustajan ja hänen varaedustajansa.)

Rotujärjestön valitsemilla edustajilla tulee olla erinomainen tuntemus lajista ja kokemusta kokeiden järjestämisestä. Vähintään toisen edustajan tulee olla lajin ylituomari, jolla on voimassa oleva arvosteluoikeus.  Jaostot valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Kollegio voi perustaa alaisuuteensa tarvittaessa työryhmän valmistelemaan tiettyä asiaa.

3. KOKOUKSET

Kollegiojaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai vähintään kahden jaoston varsinaisen äänivaltaisen jäsenen sitä vaatiessa. Kollegiojaosto on päätösvaltainen, kun vähintään neljä äänivaltaista jäsentä on läsnä. Varajäsenellä on oikeus osallistua kokoukseen, kun varsinainen jäsen on estynyt.( ”Muut rotujärjestöt” -edustajalla ei ole äänioikeutta. )

Kollegio voi kokoontua yhteisesti, kun puheenjohtajat tai vähintään kaksi (2+2) varsinaista jäsentä molemmista jaostoista niin vaatii.

Kollegion / jaoston päätökseksi tulee kollegion yksimielinen päätös.

Kollegio ja sen jaostot pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa, joka jaetaan kollegion jäsenille, varajäsenille sekä rotujärjestöille.

4. KOLLEGION TEHTÄVÄT

Kollegion tehtävänä on:

 • valvoa rodunomaisten kokeiden sääntöjen ja ohjeiden noudattamista ja edistää arvosteluiden

yhdenmukaistamista

 • esittää rotujärjestöjen hallituksille SPA- ja SPME-kokeisiin liittyvät valmistelemansa sääntö- ja ohjesääntömuutokset
 • vastata tuomarikoulutuksesta ja sen materiaalista sekä käytännön organisoinnista; kollegio valitsee henkilöt ylituomarikoulutukseen, huolehtii valittujen kouluttamisesta sekä ylituomarien jatkokoulutuksen järjestämisestä
 • ylläpitää SPA- ja SPME-tuomariluetteloa ja ylläpitää luetteloa jatkokoulutuksiin osallistuneista  
 • tarkastaa ja taltioida rodunomaisten kokeiden pöytäkirjat
 • vastata koetoimitsijakoulutuksesta ja sen materiaalista
 • vastata toimialueensa tiedottamisesta jäsenyhdistyksille
 • huolehtia SPA- ja SPME-kokeiden ajankohtien yhteensovittamisesta
 • vastata SPME-edustus- ja -maajoukkuetoiminnan organisoinnista ja kehittämisestä; kollegio huolehtii edustuskoirien valinnoista
 • huolehtia ja valvoa SPME SM-kokeen järjestämisestä, nimetä ylituomari ja hänen varamiehensä SM-kokeisiin, sekä valmistella SM-kokeita koskevat toimintaohjeet
 • kehittää ja organisoida toimitsija- ym. koulutusta
 • hoitaa muut rotujärjestöjen hallitusten antamat tehtävät
 • laatii vuosittain rotujärjestöjen hallituksille esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavalle toimikaudelle sekä toimittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen edelliseltä toimikaudelta
 • pitää yhteyttä rotujärjestöjen muihin toimikuntiin, metsästyskoirarotuyhdistyksiin ja pohjoismaisiin spanieliyhdistyksiin

Päätöksenteko:

Kollegio valmistelee toimivaltaansa kuuluvat asiat päätettäviksi Cockerspanielit ry:n, Springerspanielit ry:n ja Suomen Spanieliliitto ry:n hallituksille.

SPA- ja SPME-kokeiden sääntömuutosehdotukset viedään yllämainittujen rotujärjestöjen yleiskokouksiin päätettäviksi. Ohjesääntömuutosesitykset sekä SPME SM-kokeita koskevat toimintaohjemuutosesitykset viedään näiden rotujärjestöjen hallituksille hyväksyttäväksi.

Hyväksyminen vaatii kaikkien kolmen rotujärjestön hyväksynnän.

5.TALOUS

Kollegion kustannukset jaetaan rotujärjestöjen edustuspaikkojen suhteessa rotujärjestöjen yhteisesti sopimalla tavalla. Kollegion raha-asioita hoitaa kollegiosta valittu rahastonhoitaja kollegiolle perustetun tilin kautta. Myös kollegiojaostojen puheenjohtajilla on tilinkäyttöoikeus.

Kukin rotujärjestö vastaa omien kollegioedustajiensa kokouskuluista.

6.TOIMINTAOHJEEN VOIMASSAOLO

Tämän toimintaohjeen hyväksyvät rotujärjestöt ja se on voimassa hyväksymispäivästä lähtien. Toimintaohjeeseen esitetyt muutokset valmistelee kollegio. Rotujärjestöt vahvistavat esitetyt muutokset. Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta vahvistaa rotujärjestöjen hyväksymät muutokset.